Polityka prywatności

1. WSTĘP

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
94/46/WE – Dz. Urz. UE L119, zwanym dalej „RODO”, podjęliśmy wszelkie możliwe
starania, aby Państwa dane osobowe były właściwie chronione, a Państwo rzetelnie
poinformowani o celach i zakresie ich przetwarzania, a także uprawnieniach Państwu
przysługujących.

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga podstawy prawnej; RODO przewiduje
takie podstawy, a poniższe z nich mają zastosowanie w naszej działalności:

a) Państwa dobrowolna zgoda. Może ona dotyczyć tylko przetwarzania danych zawartych w
CV i innych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby realizacji wskazanej przez Państwa
rekrutacji i wynikającego z niej zatrudnienia, jak również dotyczyć zarówno wskazanej
rekrutacji, jak i przyszłych rekrutacji, które będziemy prowadzili dla siebie lub dla naszych
Klientów.
W przypadku realizacji rekrutacji dla Klientów, powierzymy przetwarzanie Państwa danych
osobowych tym Klientom, jednak wyłącznie w zakresie realizowanej z nimi współpracy, np.
usługi rekrutacji na stanowisko stałe lub rekrutacji i zatrudnienia na prace tymczasowe.

b) Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której będziecie Państwo
stroną. Taka sytuacja wystąpi, jeżeli zechcecie Państwo zostać zatrudnieni przez naszą firmę.

c) Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. Taka sytuacja wystąpi w razie sporu
prawnego i konieczności dochodzenia praw przed sądem.

d) Przestrzeganie obowiązku prawnego. Taka sytuacja wystąpi w momencie zaprzestania
przez Państwa zatrudnienia w naszej firmie. Na podstawie odrębnych przepisów jesteśmy
zobowiązani przechowywać Państwa akta osobowe przez określony czas.

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma IGDI SP Z O.O. z siedzibą w: 85-016
Bydgoszcz, ul. 3 Maja 22 lok.3, NIP 9671371478; kontakt e-mail: igdi.work@gmail.com,
strona internetowa: www.igdipoland.eu

4. CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, to wszelkie dane odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą zidentyfikowaną jest osoba, której tożsamość
znamy. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamości nie znamy ale
możemy poznać za pomocą środków, które mamy. Danymi osobowymi mogą więc być: imię
i nazwisko, adres e-mail, adres IP komputera, itp.

 

5. POLITYKA „COOKIES”

5.1. Pliki „cookies” (z ang. „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, które przechowywane
są na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie) i są przeznaczone do korzystania ze
stron internetowych. Zawierają one zazwyczaj nazwę strony internetowej z której pochodzą,
unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym. Strona internetowa
pobiera w sposób automatyczny adres IP komputera, typ przeglądarki i systemu operacyjnego
oraz informacje zawarte w plikach „cookies”.

5.2.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki „cookies” oraz uzyskującym
do nich dostęp jest Administrator.

5.3.Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
a) rozpoznania urządzenia w celu prawidłowego wyświetlenia strony internetowej,
b) wyświetlenia treści dostosowanych do odwiedzającego stronę internetową
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający stronę
internetową korzystają z niej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości;

5.5.Stosowane są dwa główne rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do
czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony
w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia.

5.6.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w
urządzeniu końcowym. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących
plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej. Dokładne informacje na temat plików „cookies”
znajdują się w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod
następującymi linkami:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

6. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby:
Realizowanych przez nas usług rekrutacji i selekcji pracowników
Realizowania procesu zatrudnienia i administrowania pracownikiem
Realizowanych przez nas usług związanych z legalizacją pobytu i pracy
obcokrajowców
Realizowanych przez nas usług zakwaterowania
Realizowanych przez nas pozostałych usług wymienionych na naszej stronie
internetowej
Innych obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

7. JAKIE DANE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY

Gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do realizowania czynności

wymienionych w punkcie 6. Mogą to być np.: dane zawarte w CV, albo dane kontaktowe
podane w formularzu zapytania naszej strony internetowej.
Automatycznie są także gromadzone dane „cookies” omówione w punkcie 5. Nie
wykorzystujemy żadnych danych do profilowania, czyli automatycznej oceny osoby fizycznej
lub przewidywania jej zachowania.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH I DOSTĘP DO NICH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych stosujemy adekwatne rozwiązania informatyczne i techniczne pozwalające na

dostęp do nich wyłącznie osób przeszkolonych i upoważnionych do ich przetwarzania, które
podpisały zobowiązanie do zachowania tajemnicy, w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich zleconych zadań.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym (np. Klientom,
biuru rachunkowemu) odbywa się z zachowaniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa i
jedynie w zakresie ściśle określonym ramami tej współpracy. Dane osobowe w podmiotach
współpracujących są przetwarzane również wyłącznie przez osoby do tego przeszkolone i
upoważnione, które podpisały zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

9. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Czas przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim zostały
zgromadzone:

a) Rekrutacja wskazana przez kandydata – 6 miesięcy od daty zakończenia usługi lub
gwarancji na usługę
b) Rekrutacje przyszłe – 18 miesięcy od pozyskania danych
c) Zatrudnienie – przez cały okres zatrudnienia oraz okres wskazany na podstawie innych
przepisów (np. obowiązek przechowywania akt osobowych)
d) Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców – 18 miesięcy od daty zakończenia usługi
e) Usługi zakwaterowania – przez cały okres trwania usługi oraz okres wskazany
odrębnymi przepisami (np. obowiązki podatkowe realizowane do końca 5 roku
kalendarzowego po danym roku podatkowym)
f) Pozostałe usługi wymienione na stronie internetowej – 6 miesięcy od daty zakończenia
usługi lub gwarancji na usługę. Po upływie w/w okresów dane osobowe zostaną
usunięte.

10. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie
dobrowolne.
W każdym czasie macie Państwo prawo do:
a) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
b) Usunięcia danych osobowych
c) Wglądu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii
d) Aktualizacji i uzupełnienia danych osobowych
e) Przeniesienia danych osobowych

f) Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy je mogli tylko

przechowywać)

11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie na naszej
stronie internetowej nowej Polityki.